Bỏng


BM Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa, NXB Y Học, 2013. 

Bỏng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa, NXB Y Học, 2013.
04/02/2017