Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình

Khám Các Dây Thần Kinh Ngoại Biên – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

672 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 0

Triệu Chứng Học Thần Kinh Ngồi – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

323 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 2

Triệu Chứng Học Thần Kinh Đùi – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

433 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 2

Triệu Chứng Học Thần Kinh Trụ – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

670 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 6

Triệu Chứng Học Thần Kinh Quay – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

416 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 0

Triệu Chứng Học Thần Kinh Giữa – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

367 views 17/09/2017 Bộ Môn Ngoại - ĐHYD TPHCM, Ngoại Khoa Cơ Sở - Triệu Chứng Học Ngoại Khoa, NXB Y Học, 2013. 0

Liệt Thần Kinh Trụ – Nguyễn Đức Phúc

295 views 17/09/2017 Nguyễn Đức Phúc và CS, Chấn Thương Chỉnh Hình (Tái Bản), Nhà Xuất Bản Y Học, 2013. 1

Các Biến Chứng Của Gãy Xương – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

4430 views 23/02/2017 BM CTCH - ĐHYD TPHCM, BG Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình - Phục Hồi Chức Năng, Năm 2005. 11

Hội Chứng Chèn Ép Khoang Cấp Tính – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

2060 views 06/09/2017 BM CTCH - ĐHYD TPHCM, BG Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình - Phục Hồi Chức Năng, Năm 2005. 10

Hội Chứng Tắc Mạch Máu Do Mỡ – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

1636 views 06/09/2017 BM CTCH - ĐHYD TPHCM, BG Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình - Phục Hồi Chức Năng, Năm 2005. 14

Choáng Chấn Thương Trong Gãy Xương – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

824 views 06/09/2017 BM CTCH - ĐHYD TPHCM, BG Bệnh Học Chấn Thương Chỉnh Hình - Phục Hồi Chức Năng, Năm 2005. 5