Bệnh Viện Nhi Đồng 1

Bệnh Viện Nhi Đồng 1


Admin, BV Nhi Đồng 1, Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa, NXB Y Học, 2013., 

Lọc Bệnh Và Xử Trí Cấp Cứu – Phác Đồ BV Nhi Đồng 1

BV Nhi Đồng 1, Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa, NXB Y Học, 2013.
06/04/2017

Nang Ống Mật Chủ – Phác Đồ BV Nhi Đồng 1

BV Nhi Đồng 1, Phác Đồ Điều Trị Nhi Khoa, NXB Y Học, 2013.
06/04/2017