Huyết Học


Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Lý Huyết Học, NXB Y Học, 2015. 

Lơ Xê Mi Cấp – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Lý Huyết Học, NXB Y Học, 2015.
02/09/2017

Lơ Xê Mi Cấp Dòng Lympho Ở Trẻ Em – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Lý Huyết Học, NXB Y Học, 2015.
07/09/2017

Phác Đồ Điều Trị Lơ Xê Mi Cấp Dòng Lympho B Nhóm A – Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Lý Huyết Học, NXB Y Học, 2015.
07/09/2017

Phác Đồ Điều Trị Lơ Xê Mi Cấp Dòng Lympho B Nhóm B – Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Lý Huyết Học, NXB Y Học, 2015.
07/09/2017

Phác Đồ Điều Trị Lơ Xê Mi Cấp Dòng Lympho T – Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Bệnh Lý Huyết Học, NXB Y Học, 2015.
07/09/2017