Bệnh Học Nội - ĐHYD TPHCM

Bệnh Học Nội - ĐHYD TPHCM


BM Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012. 

Tăng Huyết Áp – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
18/09/2016

Tăng Huyết Áp: Nguyên Nhân, Sinh Bệnh Học, Biến Chứng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
01/09/2017

Hẹp Van Hai Lá – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012.
06/02/2017