Triệu Chứng Học Nội

Triệu Chứng Học Nội


BM Nội - ĐHYD TPHCM, Triệu Chứng Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012, Các Bộ Môn Nội - ĐH Y Hà Nội, Nội Khoa Cơ Sở, Tập 1, NXB Y Học, 2011., 

Khám Hệ Thống Động Tĩnh Mạch – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Triệu Chứng Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012
17/02/2017

Bệnh Án Nội Khoa – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Triệu Chứng Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012
17/02/2017

Nhức Đầu – Bài Giảng ĐH YHN

Các Bộ Môn Nội - ĐH Y Hà Nội, Nội Khoa Cơ Sở, Tập 1, NXB Y Học, 2011.
17/02/2017

Sốt – Bài Giảng ĐH YHN

Các Bộ Môn Nội - ĐH Y Hà Nội, Nội Khoa Cơ Sở, Tập 1, NXB Y Học, 2011.
06/02/2017