Triệu Chứng Học Nội - ĐHYD TPHCM

Triệu Chứng Học Nội - ĐHYD TPHCM


BM Nội - ĐHYD TPHCM, Triệu Chứng Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012 

Khám Hệ Thống Động Tĩnh Mạch – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Triệu Chứng Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012
17/02/2017

Bệnh Án Nội Khoa – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Nội - ĐHYD TPHCM, Triệu Chứng Học Nội Khoa, NXB Y Học, 2012
17/02/2017