Y Học Cơ Sở

Y Học Cơ Sở


Bộ Y Tế, Giải Phẫu Người, Tập 1, NXB Giáo Dục, 2011. 

Đại Cương Về Xương Và Hệ Xương – Giáo Trình Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Giải Phẫu Người, Tập 1, NXB Giáo Dục, 2011.
11/02/2017