Điều Khoản Sử Dụng

Người sử dụng trang web này phải chịu rủi ro và phải chấp nhận những qui định ràng buộc đến việc vận hành, việc truy cập và việc sử dụng được qui định dưới đây. Trang web  này không được phép sử dụng bởi người không tuân thủ theo những qui định  và người điều hành sẽ mời những người như vậy chấm dứt việc sử dụng trang web  này.

  • Bất kỳ hay tất cả mọi thông tin được công bố trên trang web này – trừ khi là những thông tin lấy từ những nguồn thông tin khác và được chỉ rõ nguồn gốc, đều là tài sản trí tuệ của người điều hành. Người điều  hành giữ quyền sử dụng liên quan đến trang web, đến việc đăng tải, phân phối và cập nhật trang web mà vẫn tôn trọng quyền của tác giả; tên tác giả sẽ được chỉ trong mẫu tin được đăng;
  • Thông tin được đăng tải trên trang web này chỉ là thông tin hướng dẫn chung chung, không phát sinh bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những thông tin đăng tải về tính chính xác, tính hoàn thiện, tính nguyên vẹn và tính cập nhật; mặc dù nhà điều hành cố gắng để giữ mọi thông tin trên trang web được cập nhật và chính xác, trang web đăng tải những thông tin đến từ nhiều nguồn khác nhau và được cập nhật vào những thời điểm khác nhau tùy thuộc vào mức độ quan trọng;
  • Trang web cũng chứa những dữ liệu được tập hợp từ những nguồn đáng tin cậy như là tin tức được cung cấp bởi các hãng thông tấn và những thông tin được cung cấp này vẫn  được giữ quyền sở hữu trí tuệ của các hãng thông tấn và người điều hành không chịu trách nhiệm với bất kỳ người sử dụng nào trong trường hợp những thông tin như vậy được đăng tải trên trang web này được phát hiện là không chính xác, không đúng sự thật, lỗi thời, không hoàn thiện hoặc các khuyết điểm khác và việc sử dụng vì vậy có thể gây hại cho người sử dụng;
  • Người điều hành trang web không chịu trách nhiệm cho tổn thất, nếu có, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng thông tin hoặc dịch vụ được đăng tải thông qua trang web này hoặc do sự không hoạt động một phần hoặc toàn bộ của trang web; người điều hành không đảm bảo khả năng của người sử dụng truy cập được vào trang web và người điều hành không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào cho bất kỳ sự tổn thất nào người sử dụng phải chịu vì không thể truy cập được vào trang web;
  • Người điều hành tuyệt đối duy trì quyền sửa chữa, bổ sung hoặc gỡ bỏ bất kỳ phần nào của trang web vào bất kỳ lúc nào với bất kỳ mức độ và cách thức nào;
  • Thông tin được đăng tải trên trang web là cập nhật tại thời điểm của lần công bố đầu tiên hoặc tại thời điểm của việc cập nhật và vì vậy nhà điều hành đề nghị người sử dụng luôn luôn kiểm tra tính cập nhật của thông tin được trình bày trên trang web; người điều hành không chịu trách nhiệm cho tính cập nhật của thông tin và dữ liệu được đăng tải trên trang web này;
  • Việc sử dụng các tài liệu và/hoặc dữ liệu được đăng trên trang web này vì mục đích cá nhân được cho phép; trong khi việc sử dụng tài liệu và/hoặc dữ liệu được đăng trên trang web này cho nhu cầu của bên thứ ba không kể đến việc sử dụng như vầy có miễn phí hay không thì chỉ được cho phép dựa trên sự đồng ý bằng văn bản trước của người điều hành.

Người điều hành ngăn cấm bất kỳ người thứ ba xử lý, sửa chữa và can thiệp vào nội dung của trang web, cũng như nghiêm cấm việc can thiệp vào thiết kế kỹ thuật của trang web. Bất kỳ sự vi phạm nào đối với những qui định trên sẽ dẫn đến kết quả người điều hành được quyền thi hành đạo luật liên quan và/hoặc những biện pháp được cho phép bởi luật của nước CHXHCNVN và liên quan đến bảo vệ quyền và tài sản của người điều hành khi mà người sử dụng trang web này không tôn trọng quyền của người điều hành, quyền truy cập và sử dụng của trang web này.