2019 AHA/ACC/HRS Cập nhật từ Guideline 2014 của AHA/ACC/HRS

Về Quản lý đối với bệnh nhân Rung nhĩ