Nội Cơ Sở - ĐH Y Hà Nội

Nội Cơ Sở - ĐH Y Hà Nội


Các Bộ Môn Nội - ĐH Y Hà Nội, Nội Khoa Cơ Sở, Tập 1, NXB Y Học, 2011. 

Nhức Đầu – Bài Giảng ĐH YHN

Các Bộ Môn Nội - ĐH Y Hà Nội, Nội Khoa Cơ Sở, Tập 1, NXB Y Học, 2011.
17/02/2017

Sốt – Bài Giảng ĐH YHN

Các Bộ Môn Nội - ĐH Y Hà Nội, Nội Khoa Cơ Sở, Tập 1, NXB Y Học, 2011.
06/02/2017