Danh Mục Thuốc Vần B

70 views 0

BẠC SULFADIAZIN
BACITRACIN
BARI SULFAT
BECLOMETASON
BENAZEPRIL
BENZATHIN PENICILIN G
BENZOYL PEROXID
BENZYL BENZOAT
BENZYLPENICILIN
BETAMETHASON
BETAXOLOL
BEZAFIBRAT
BIOTIN
BIPERIDEN
BISACODYL
BISMUTH SUBCITRAT
BLEOMYCIN
BROMOCRIPTIN
BUDESONID
BUPIVACAIN HYDROCLORID
BUPRENORPHIN
BUPIVACAIN HYDROCLORID

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?