Danh Mục Thuốc Vần B

66 views 0

BẠC SULFADIAZIN
BACITRACIN
BARI SULFAT
BECLOMETASON
BENAZEPRIL
BENZATHIN PENICILIN G
BENZOYL PEROXID
BENZYL BENZOAT
BENZYLPENICILIN
BETAMETHASON
BETAXOLOL
BEZAFIBRAT
BIOTIN
BIPERIDEN
BISACODYL
BISMUTH SUBCITRAT
BLEOMYCIN
BROMOCRIPTIN
BUDESONID
BUPIVACAIN HYDROCLORID
BUPRENORPHIN
BUPIVACAIN HYDROCLORID

Bạn đánh giá bài viết này như thế nào?

Read previous post:
Danh Mục Thuốc Vần A
Acarbose
Đông Cầm Máu
Xét Nghiệm Khí Máu Động Mạch
Xét Nghiệm Phân
Close