Chuyên Khoa Khác

Chuyên Khoa Khác


Admin, BM Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa, NXB Y Học, 2013., 

Bỏng – Bài Giảng ĐHYD TPHCM

BM Ngoại - ĐHYD TPHCM, Bệnh Học Ngoại Khoa Tiêu Hóa, NXB Y Học, 2013.
04/02/2017