Bộ Y Tế - Chống Độc

Bộ Y Tế - Chống Độc


Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Xử Trí Ngộ Độc, NXB Y Học, 2015. 

Chẩn Đoán Và Xử Trí Chung Ngộ Độc Cấp – Phác Đồ Bộ Y Tế

Bộ Y Tế, Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Xử Trí Ngộ Độc, NXB Y Học, 2015.
05/09/2017